Feature 74

Vedtekter

(Vedtatt på stiftelsesmøte 17. januar 1994, med endringer vedtatt på årsmøtene 28/2-95, 7/2-96, 27/2-97, 5/3-98, 13/3-03, 6/3/08 og 2/3-23)

§ 1     NAVN

Foreningens navn er Norsk trepleieforum/ISA Norway Chapter.
Norsk trepleieforum (NTF) er en selvstendig interesseforening tilknyttet International Society of Arboriculture (ISA). ISA sine vedtekter gjelder i den utstrekning de ikke erstattes av nasjonale vedtekter.
 

§ 2     FORMÅL

Foreningens formål er å:

    Samle alle som arbeider eller har interesse innen trær i by- og kulturlandskap i ett norsk fagmiljø.
    Fremme forståelse, interesse og kunnskap om trærs vekst, planting og pleie, slik at miljø, kultur og det biologiske mangfoldet ivaretas.
    Arbeide for kompetanseutvikling på alle nivåer i forskning, pleie, forvaltning av trær, praktisk og konsultativt.
    Formidle kunnskap om sikre og gode arbeidsteknikker for praktisk trepleie og samarbeide med myndighetene om regelverk som ivaretar den enkeltes sikkerhet.

 

§ 3    OPPGAVER

Foreningen skal arbeide for sitt formål ved å:

    Spre kunnskap om trepleie via media, foredrag, bøker, brosjyrer osv.

 

Drifte hjemmeside og sosiale medier for NTF
    Arrangere kurs, konferanser og sammenkomster for medlemmer og andre interesserte.
    Arbeide for etablering av kompetansebevis, sertifiseringsordninger og opplæring av profesjoner innen praktisk og konsultativt arbeid med trær.
    Samarbeide med andre foreninger/grupper som har lignende formål.
    Utføre organisasjonsmessige og faglige oppgaver som følger av Norsk trepleieforums tilknytning til ISA.
 

§ 4     MEDLEMSKAP OG STEMMERETT


Som medlemmer kan opptas personer med yrkesmessig eller interessemessig tilknytning til forskning, pleie, felling og forvaltning av trær, praktisk og konsultativt.

    Fullt medlemskap i Norsk trepleieforum gir automatisk medlemskap med stemmerett i ISA.
    Enkeltpersoner kan eventuelt tegne redusert medlemskap i Norsk trepleieforum, men gis da ikke stemmerett i saker vedrørende ISA.
    Firma og offentlige forvaltninger som er aktive innen trepleie eller treforvaltning kan tegne fullt medlemskap for sine ansatte.

Utmelding skjer skriftlig eller når medlemskontigenten ikke betales etter 1.purring. Innbetalt medlemskontigent refunderes ikke.
Styret kan ekskludere medlemmer som ved sin virksomhet eller holdning motarbeider eller skader foreningens faglige anseelse.
Slik eksklusjon kan ankes inn for årsmøtet.

Årsmøtet kan utnevne æresmedlemmer.


§ 5       KONTINGENTER

Det betales årlig kontingent for:

    Personlig medlemskap.
    Firma-/etatsmedlemsskap.

Kontingentens størrelse bestemmes av årsmøtet. Kontingent som ikke er innbetalt etter 1. purring, blir å betrakte som utmeldelse (medlemskap opphører).
Det fastsettes egne kontingentsatser for personer som er under utdanning, pensjonister og uføre.


§ 6       ORGANISASJON

Foreningens organer er:

    Årsmøtet
    Styre
    Lokallagenes årsmøter
    Lokallagenes styrer
    Eventuelle komiteer

 

§ 6.1     ÅRSMØTE

Årsmøtet har den øverste myndighet i alle foreningens anliggender og er vedtaksdyktig når minst 25 av medlemmene er til stede. Dersom det avholdes 2 årsmøter etter hverandre (også ekstraordinært årsmøte) som ikke er vedtaksdyktige på grunn av for få medlemmer tilstede, vil det neste avholdte årsmøte være vedtaksdyktig uavhengig av antall medlemmer til stede.

Årsmøtet holdes ordinært innen utgangen av mars måned. Styret fastsetter tidspunktet.

Innkallingen skal skje med minst 6 ukers varsel. Innkallingen skal gi medlemmene frist til innen 2 uker å fremme saker som ønskes tatt opp på årsmøtet.

Endelig dagsorden med alle nødvendige bilag skal sendes medlemmene senest 4 uker før årsmøtet holdes.

Årsmøtet kan avholdes digitalt dersom det er hensiktsmessig. Styret sørger for best mulige digitale løsninger, innenfor en praktisk/økonomisk ramme.

Vedtak fattes med alminnelig flertall. Eventuelle eksklusjonssaker avgjøres med skriftlig avstemming.

På årsmøtet har medlemmer som er ajour med sine økonomiske forpliktelser i henhold til vedtektene én stemme.

Endringer av vedtektene og beslutning om oppløsning krever 2/3 flertall blant de fremmøtte på årsmøtet.
Dagsorden skal inneholde:

    Valg av møteleder og referent.
    Valg av 2 personer til å undertegne protokollen fra årsmøtet.
    Årsmelding.
    Regnskap.
    Programforslag for fremtidig virksomhet.
    Innkomne forslag.
    Budsjettforslag, med fastsettelse av årskontingent.
    Valg av leder, styremedlemmer og varamedlemmer.
   Valg av valgkomite på 3 personer.

Om årsmøtet velger styremedlemmer som har redusert medlemskap i NTF, gis disse fullt medlemskap i ISA i hele styreperioden. Dette for at styret skal kunne overholde sine forpliktelser overfor til ISA
 

§ 6.2     Styre

Styret består av 5 – 7 medlemmer. Leder og styremedlemmer med 3 vararepresentanter velges på årsmøtet. Leder velges for 1 år, de øvrige for 2 år.

Styret velger selv nestleder og oppnevner arbeidsutvalg. Styret sørger for at kasserer- og sekretærfunksjonen dekkes.

Styret utnevner foreningens representanter til ISA`s organer.

Styret treffet de nødvendige tiltak for å gjennomføre foreningens formål.

Vedtak i styret gjøres med alminnelig flertall.

Ved lik stemmegivning har lederen dobbeltstemme.

Sentral valgkomite skal arbeide for at alle lokallag skal ha representanter i hovedstyret. Lokallagets representant skal fortrinnsvis være medlem i lokallagets styre.


§ 6.3     Lokallag

Styret eller årsmøtet kan oppnevne lokallag for å ivareta NTF-medlemmers interesser lokalt. Disse kan organisere NTF`s medlemmer i lokallag som avgrenses geografisk.

Lokallag kan ha sine egne vedtekter som skal godkjennes av NTF`s styre.
Slike vedtekter må ikke innebære konflikt med disse vedtekter.


§ 6.4     Særutvalg

Styret eller årsmøtet kan oppnevne utvalg for spesielle oppgaver. Utvalgets innstilling avgis til styret, som sørger for at den offentliggjøres eller bringes videre til de personer/instanser den er utarbeidet med henblikk på. Styret holder årsmøtet orientert om utredninger som er foretatt i løpet av året.

Særutvalg oppnevnes fortrinnsvis på årsmøtet.

 

§ 6.5    Valgkomité

Valgkomiteen består av 3 medlemmer. Valgperioden er på 3 år. Det velges ett nytt medlem hvert år. Leder for valgkomiteen er den personen som har sittet lengst.