Om NTF

Hva er Norsk trepleieforum?

NTF er en ideell organisasjon med overordnet formål å bedre vilkårene for trær i tettstedsmiljø og kulturlandskap.

Utviklingen i samfunnet medfører nye utfordringer for trærne i våre nærmiljø. Mange med tilknytning til trær er bekymret for trær i menneskepåvirkede omgivelser. Det foregår store utbyggingsprosjekter med stadig mer avanserte tekniske løsninger. Samtidig er folks miljøbevissthet og interesse for grønne verdier økende.

NTF ønsker å nå alle som har et yrkesmessig eller organisatorisk forhold til trær. Vårt mål er å forene ulike faggrupper og organisasjoner for å øke kompetansenivået både i og utenfor den grønne sektor. NTF ønsker derfor å være en organisasjon som samler alle ressurser for å fremme det arbeidet til beste for alle som ferdes blant trær i tettstedsmiljø og kulturlandskap, og for vårt felles miljø.

NTF er tilsluttet International Society of Arboriculture (ISA). ISA ble dannet i 1924, og har i dag avdelinger i 30 land over hele verden. ISA gir for øvrig ut to tidsskrifter; «Journal of Arboriculture» som inneholder artikler fra trefaglige forskningsmiljøer og «Arborist-News» som er ISA sitt medlemsblad.

NTF er også tilsluttet European Arboricultural Council (EAC). EAC ble dannet i 1992, og er et forum der delegater fra arborist-organisasjoner i hele Europa møtes med formål om å heve statusen og ta profesjonen videre ved arbeid med saker fra forskning og utdanning til vellykket treetablering og forbedring av arbeidspraksis.

 Ressursgrupper

NTF er et viktig forum for faglig utveksling og nettverksbygging, som sørger for at alle som har et profesjonelt forhold til trær i by og tettsted kan være med å utvikle faget for framtiden.

Sterke grupper kan argumentere for massive tekniske løsninger som ikke prioriterer trærs vilkår. Da kan det være godt å ha støttespillere som kan bidra med hjelp for å oppnå større forståelse hos beslutningstakere og opinion for trærnes vekst. NTF har som mål å gi støtte, kompetanse, relevant informasjon, råd og støtte til de ulike resursgrupper om de krav og skjøtselsbehov ulike treslag har for å kunne vokse og utvikle seg i ulike miljø.

Ressursgrupper vi ønsker å nå:

Formgiveren, ingeniør, arkitekt eller landskapsarkitekt har avgjørende innvirkning på trærs utvikling og trivsel. 

Forvaltere av våre grønne områder har et betydelig ansvar for trær.
Det kan være enkeltstående gatetrær, alléer, parktrær eller monumentale trær i kulturlandskapet, både i by og landkommuner. 

Forskeren. NTF vil formidle kontakt og informasjon mellom relevante forskningsmiljø i Norge og tilsvarende miljø i Europa og USA som ISA har forbindelse med.

Planteskolenæringen besitter samlet og hver for seg kunnskap om trær som hele fagmiljøet har bruk for, samtidig som dialog med andre grønne fagmiljø er nødvendig for bransjens videre utvikling.

Anleggsgartneren og trepleieren er kanskje den aller viktigste gruppen for trærs utvikling og trivsel. De følger trær fra planting, gjennom etablering og i varig skjøtsel. Mangler og feil i planteprosessen, etableringsfasen og ved skjøtselen i treets vekstfase, kan få uante negative konsekvenser.

Et viktig møtested

Gjennom medlemskapet i NTF skjer tverrfaglige møter mellom planleggere og formgivere, forvaltere, planteprodusenter og arborister. Her får du anledning til å være med på alle NTF sine lokale arrangement, det være seg fagdager, markvandringer, diskusjonskvelder eller klatremesterskap. Medlemskapet gir også tilgang til NTF sine landsdekkende konferanser og til utdanning og sertifisering av trepleiere.

Aktuelt fag- og organisasjonsstoff vil du få sendt via mail eller post. Trepleiestoffet blir markedsført gjennom tidsskriftet Park & anlegg. Park & anlegg er et fagblad for grøntanleggsektoren i Norge. Organisasjonene som står bak bladet er foruten Norsk Trepleieforum Norsk Anleggsgartnerlag, Norske landskapsarkitekters forening, Landslaget for park, idrett og friluftsliv og Norsk Gartnerforbund. Kontakt ved telefon 23159360 / 23159361 eller internett www.gartnerforbundet.no.

Organisasjonsnnummer

Org nr 986 256 164